Вторник, 04 августа 2020 года

Материалы Корпорации МСП

Материалы копорации МСП: https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/

Информация Корпорации МСП по имущественной поддержке субъектов МСП: https://corpmsp.ru/imushchestvennaya-podderzhka/dlya-subektov-msp/informatsiya-ob-obektakh-imushchestva.php

Типовые НПА*

Презентации*

Методические рекомендации по имущественной поддержке*

Обучающие материалы*

Лучшие практики*

* все в разработке